गरज असलेल्यांना मदत करणे, दुसऱ्यांच्या कामी येणे, चांगुलपणाने उपकार करणे ह्याचे महत्व सांगणाऱ्या गोष्टी.